polsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znam ... od... i jako... w...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...distinguished himself / herself by…
...wyróżniał/-a się...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
His / her greatest talent is / lies in…
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
He / she is a creative problem-solver.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
He / she has a broad range of skills.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
He / she communicates his / her ideas clearly.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
He / she handles responsibility well.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... posiada szeroką wiedzę...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
He / she always takes an active role in… .
Zawsze bierze czynny udział w...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
His / her main responsibilities were…
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
His / her weekly tasks involved…
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev