tjekkisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Dear Sir,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...distinguished himself / herself by…
... vynikal(a) v... .
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
His / her greatest talent is / lies in…
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
He / she is a creative problem-solver.
On/ona řeší problémy efektivně.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
He / she has a broad range of skills.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
He / she communicates his / her ideas clearly.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
He / she handles responsibility well.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
On/ona má obsáhnou znalost...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
He / she always takes an active role in… .
On/ona je iniciativní v... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
His / her main responsibilities were…
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
His / her weekly tasks involved…
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev