ungarsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Brugt til at afslutte et positivt reference brev