tjekkisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Monsieur,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Madame, Monsieur,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Madame, Monsieur
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
C'est avec plaisir que je recommande...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... se distingue par...
... vynikal(a) v... .
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Sa qualité principale est ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
On/ona řeší problémy efektivně.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Il/elle possède une large palette de compétences.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Il/elle communique ses idées clairement.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
On/ona má obsáhnou znalost...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Il/elle participe activement dans...
On/ona je iniciativní v... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Ses principales fonctions consistaient en...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev