esperanto | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
很高兴可以为...做推荐
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
在他...时加入...,我和他初次认识
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
我毫不犹豫为...写推荐信
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
我很高兴能为...写推荐信
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...以...区别于其他人
...distingis per...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
他/她最大的才能在于...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
他/她拥有众多技能。
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
他/她能清楚地表达自己的想法。
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
他/她能很好的处理各种责任。
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
他/她在...方面拥有广泛知识
Li/ŝi havas grandan scion de....
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
他/她总是积极参加...
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
他/她的主要职责是...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
他/她每周的工作包括...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...总能高质量地按时完成工作。
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
我认为...应该被优先考虑,因为...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev