tjekkisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

尊敬的先生,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
很高兴可以为...做推荐
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
在他...时加入...,我和他初次认识
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
我毫不犹豫为...写推荐信
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
我很高兴能为...写推荐信
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...以...区别于其他人
... vynikal(a) v... .
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
他/她最大的才能在于...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
On/ona řeší problémy efektivně.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
他/她拥有众多技能。
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
他/她能清楚地表达自己的想法。
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
他/她能很好的处理各种责任。
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
他/她在...方面拥有广泛知识
On/ona má obsáhnou znalost...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
他/她总是积极参加...
On/ona je iniciativní v... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
他/她的主要职责是...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
他/她每周的工作包括...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...总能高质量地按时完成工作。
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
我认为...应该被优先考虑,因为...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev