tyrkisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

尊敬的先生,
Sayın Yetkili,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Sayın Yetkili,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Sayın Yetkili,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Sayın Yetkililer,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Yetkili makama,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Sayın Ayşe Hanım,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Dilek Hanım,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Lale Hanım,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
很高兴可以为...做推荐
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
在他...时加入...,我和他初次认识
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
我毫不犹豫为...写推荐信
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
我很高兴能为...写推荐信
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...以...区别于其他人
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
他/她最大的才能在于...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
他/她拥有众多技能。
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
他/她能清楚地表达自己的想法。
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
他/她能很好的处理各种责任。
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
他/她在...方面拥有广泛知识
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
... onun sıradışı özelliğidir.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
他/她总是积极参加...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
他/她的主要职责是...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
他/她每周的工作包括...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...总能高质量地按时完成工作。
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
我认为...应该被优先考虑,因为...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev