kinesisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Z przyjemnością udzielę referencji ...
很高兴可以为...做推荐
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
在他...时加入...,我和他初次认识
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
我毫不犹豫为...写推荐信
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
我很高兴能为...写推荐信
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Znam ... od... i jako... w...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...wyróżniał/-a się...
...以...区别于其他人
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
他/她最大的才能在于...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
...posiada wiele różnych umiejętności.
他/她拥有众多技能。
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
他/她能很好的处理各种责任。
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
... posiada szeroką wiedzę...
他/她在...方面拥有广泛知识
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Zawsze bierze czynny udział w...
他/她总是积极参加...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
他/她的主要职责是...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
他/她每周的工作包括...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...总能高质量地按时完成工作。
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev