spansk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Szanowny Panie,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Szanowny Panie,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Szanowna Pani,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Znam ... od... i jako... w...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...wyróżniał/-a się...
X se distinguió por su...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Su más considerable talento es...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
...posiada wiele różnych umiejętności.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
... posiada szeroką wiedzę...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Zawsze bierze czynny udział w...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Sus principales responsabilidades fueron...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Sus tareas diarias involucraban...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev