tysk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Znam ... od... i jako... w...
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...wyróżniał/-a się...
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
...posiada wiele różnych umiejętności.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
... posiada szeroką wiedzę...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Zawsze bierze czynny udział w...
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev