svensk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
Bästa frun,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Puedo recomendar abiertamente a X...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
X se distinguió por su...
... utmärkte sig genom att ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Su más considerable talento es...
Hens största talang är / finns inom ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hen är en kreativ problemlösare.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hen har en bred kompetens.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hen hanterar ansvar väl.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Sus principales responsabilidades fueron...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Sus tareas diarias involucraban...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev