tjekkisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Distinguido Señor:
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Distinguidos Señores:
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Puedo recomendar abiertamente a X...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
X se distinguió por su...
... vynikal(a) v... .
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Su más considerable talento es...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
On/ona řeší problémy efektivně.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Tiene una amplia gama de habilidades.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
On/ona má obsáhnou znalost...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
On/ona je iniciativní v... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Sus principales responsabilidades fueron...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Sus tareas diarias involucraban...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev