kinesisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

เรียน ท่าน
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
้เรียน ท่าน
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
เรียน ท่านทั้งหลาย
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณ สมิทธิ์
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
เรียน คุณ สมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
很高兴可以为...做推荐
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
在他...时加入...,我和他初次认识
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
我毫不犹豫为...写推荐信
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
我很高兴能为...写推荐信
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
...以...区别于其他人
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
他/她最大的才能在于...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
他/她拥有众多技能。
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
他/她能清楚地表达自己的想法。
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
他/她能很好的处理各种责任。
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
他/她在...方面拥有广泛知识
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
他/她总是积极参加...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
他/她的主要职责是...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
他/她每周的工作包括...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
...总能高质量地按时完成工作。
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev