engelsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Vážený pane,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... vynikal(a) v... .
...distinguished himself / herself by…
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
His / her greatest talent is / lies in…
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
On/ona řeší problémy efektivně.
He / she is a creative problem-solver.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
He / she has a broad range of skills.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
He / she handles responsibility well.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
On/ona má obsáhnou znalost...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
On/ona je iniciativní v... .
He / she always takes an active role in… .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
His / her main responsibilities were…
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
His / her weekly tasks involved…
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev