portugisisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... vynikal(a) v... .
... distinguiu-se por ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
O seu maior talento é ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
On/ona řeší problémy efektivně.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
On/ona má obsáhnou znalost...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
On/ona je iniciativní v... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Suas principais responsabilidades eram...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev