spansk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... vynikal(a) v... .
X se distinguió por su...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Su más considerable talento es...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
On/ona řeší problémy efektivně.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
On/ona má obsáhnou znalost...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
On/ona je iniciativní v... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Sus principales responsabilidades fueron...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Sus tareas diarias involucraban...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev