tjekkisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane/Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Estimata John,
Milý Johne,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
V návaznosti na...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi povas rekomendi...
Mohl(a) byste doporučit...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, direkte
Vi estas urĝe petita al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna listoprezo por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Specifik formel anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco...
Naším záměrem je, aby...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, meget høflig
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Formel, meget høflig
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, meget venlig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direkte
Se vi bezonas pli informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direkte
Ni dankas vian negocon.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, meget direkte
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formelt, høflig
Altestime,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Altestime,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen