vietnamesisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

친애하는 사장님께,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
관계자님께 드립니다.
Thưa ông,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
사모님께 드립니다.
Thưa bà,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
관계자님께 드립니다.
Thưa ông/bà,
Formel, modtager navn og køn ukendt
관계자분들께 드립니다.
Thưa các ông bà,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
관계자분께 드립니다.
Thưa ông/bà,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
친애하는 김철수님,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
친애하는 최수정님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
친애하는 김미나님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
친애하는 신수경님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
반가운 김미경님,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
반가운 철호씨,
Gửi ông A,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
....에 관하여 말씀드리자면,
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
....에 대해 말씀드리자면,
Về việc/vấn đề...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Tôi viết thư này để nói về...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formel, når du skriver for en anden
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Liệu ông/bà có phiền...
Formel anmodning, tentativ
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formel anmodning, tentativ
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formel anmodning, tentativ
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formel anmodning, meget høflig
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formel anmodning, meget høflig
....을 보내주시겠습니까?
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formel anmodning, høflig
....을 받아보고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formel anmodning, høflig
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formel anmodning, høflig
...을 추천해주시겠습니까?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formel anmodning, direkte
...을 보내주시겠습니까?
Ông/bà vui lòng gửi...
Formel anmodning, direkte
신속히 ...을 하십시오.
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formel anmodning, meget direkte
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Specifik formel anmodning, direkte
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formel anmodning, direkte
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formel anmodning, direkte
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Chúng tôi dự định...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, meget høflig
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formel, meget høflig
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Xin chân thành cảm ơn...
Formel, meget høflig
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formel, meget høflig
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formel, meget venlig
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formel, høflig
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, høflig
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formel, høflig
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formel, høflig
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formel, direkte
더 많은 정보를 원하시면...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formel, direkte
당신의 노고에 감사드립니다.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formel, direkte
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formel, meget direkte
곧 답장을 받고 싶습니다.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mindre formelt, høflig
... 드림,
Kính thư,
Formel, modtager navn ukendt
... 드림,
Kính thư,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
... 올림,
Trân trọng,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
... 보냄,
Thân ái,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
... 가,
Thân ái,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen