vietnamesisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Distinguido Sr. Presidente:
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Distinguido Señor:
Thưa ông,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
Thưa bà,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Distinguidos Señores:
Thưa ông/bà,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
Thưa các ông bà,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
Thưa ông/bà,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Apreciada Srta. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimado Sr. Pérez:
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Querido Juan:
Gửi ông A,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Le escribimos en referencia a...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Con relación a...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
En referencia a...
Về việc/vấn đề...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Escribo para pedir información sobre...
Tôi viết thư này để nói về...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Le escribo en nombre de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formel, når du skriver for en anden
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

¿Sería posible...
Liệu ông/bà có phiền...
Formel anmodning, tentativ
¿Tendría la amabilidad de...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formel anmodning, tentativ
Me complacería mucho si...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formel anmodning, tentativ
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formel anmodning, meget høflig
Le agradecería enormemente si pudiera...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formel anmodning, meget høflig
¿Podría enviarme...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formel anmodning, høflig
Estamos interesados en obtener/recibir...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formel anmodning, høflig
Me atrevo a preguntarle si...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formel anmodning, høflig
¿Podría recomendarme...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formel anmodning, direkte
¿Podría enviarme...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formel anmodning, direkte
Se le insta urgentemente a...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formel anmodning, meget direkte
Estaríamos muy agradecidos si...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Specifik formel anmodning, direkte
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formel anmodning, direkte
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formel anmodning, direkte
Es nuestra intención...
Chúng tôi dự định...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informarle que...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, meget høflig
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formel, meget høflig
Le agradecemos de antemano...
Xin chân thành cảm ơn...
Formel, meget høflig
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formel, meget høflig
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formel, meget venlig
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formel, høflig
Si requiere más información no dude en contactarme.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, høflig
Me complace la idea de trabajar juntos.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formel, høflig
Gracias por su ayuda en este asunto.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formel, høflig
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formel, direkte
Si requiere más información...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formel, direkte
Apreciamos hacer negocios con usted.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formel, direkte
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formel, meget direkte
Espero tener noticias de usted pronto.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mindre formelt, høflig
Se despide cordialmente,
Kính thư,
Formel, modtager navn ukendt
Atentamente,
Kính thư,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respetuosamente,
Trân trọng,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Saludos,
Thân ái,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Saludos,
Thân ái,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen