vietnamesisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
เรียนท่าน
Thưa ông,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียนท่าน
Thưa bà,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียนท่าน
Thưa ông/bà,
Formel, modtager navn og køn ukendt
เรียน ท่านทั้งหลาย
Thưa các ông bà,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Thưa ông/bà,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
เรียน จอห์น
Gửi ông A,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เพิ่มเข้ามาจาก...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
อ้างอิงมาจาก...
Về việc/vấn đề...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Tôi viết thư này để nói về...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formel, når du skriver for en anden
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Liệu ông/bà có phiền...
Formel anmodning, tentativ
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formel anmodning, tentativ
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formel anmodning, tentativ
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formel anmodning, meget høflig
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formel anmodning, meget høflig
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formel anmodning, høflig
เราสนใจที่จะได้รับ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formel anmodning, høflig
ฉันต้องถามคุณว่า...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formel anmodning, høflig
คุณช่วยแนะนำ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formel anmodning, direkte
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà vui lòng gửi...
Formel anmodning, direkte
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formel anmodning, meget direkte
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Specifik formel anmodning, direkte
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formel anmodning, direkte
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formel anmodning, direkte
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Chúng tôi dự định...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, meget høflig
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formel, meget høflig
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Xin chân thành cảm ơn...
Formel, meget høflig
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formel, meget høflig
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formel, meget venlig
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formel, høflig
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formel, høflig
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formel, direkte
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formel, direkte
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formel, direkte
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formel, meget direkte
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mindre formelt, høflig
ด้วยความเคารพ
Kính thư,
Formel, modtager navn ukendt
ขอแสดงความนับถือ
Kính thư,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
ด้วยความเคารพ
Trân trọng,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
ด้วยความนับถือ
Thân ái,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen