italiensk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Thưa ông,
Gentilissimo,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Thưa bà,
Gentilissima,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Thưa ông/bà,
Gentili Signore e Signori,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Thưa các ông bà,
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Thưa ông/bà,
A chi di competenza,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Gửi ông A,
Gentile Mario,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Liên quan tới việc/vấn đề...
In riferimento a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Về việc/vấn đề...
Per quanto concerne...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Tôi viết thư này để nói về...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Tôi xin thay mặt... viết thư này
La contatto per conto di...
Formel, når du skriver for en anden
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Liệu ông/bà có phiền...
Le dispiacerebbe...
Formel anmodning, tentativ
Không biết ông/bà có vui lòng...
La contatto per sapere se può...
Formel anmodning, tentativ
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Le sarei veramente grata/o se...
Formel anmodning, tentativ
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formel anmodning, meget høflig
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Le sarei riconoscente se volesse...
Formel anmodning, meget høflig
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Potrebbe inviarmi...
Formel anmodning, høflig
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formel anmodning, høflig
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Mi trovo a chiederLe di...
Formel anmodning, høflig
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Potrebbe raccomadarmi...
Formel anmodning, direkte
Ông/bà vui lòng gửi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formel anmodning, direkte
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
La invitiamo caldamente a...
Formel anmodning, meget direkte
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Le saremmo grati se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Specifik formel anmodning, direkte
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formel anmodning, direkte
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formel anmodning, direkte
Chúng tôi dự định...
È nostra intenzione...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Dopo attenta considerazione...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formel, meget høflig
Xin chân thành cảm ơn...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formel, meget høflig
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formel, meget venlig
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formel, høflig
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formel, høflig
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formel, høflig
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formel, høflig
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formel, direkte
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formel, direkte
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formel, direkte
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formel, meget direkte
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formelt, høflig
Kính thư,
In fede,
Formel, modtager navn ukendt
Kính thư,
Cordiali saluti
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Trân trọng,
Cordialmente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Thân ái,
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Thân ái,
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen