portugisisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Thưa ông,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Thưa bà,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Thưa ông/bà,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Thưa các ông bà,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Thưa ông/bà,
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Gửi ông A,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Escrevemos a respeito de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Escrevemos em atenção a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Liên quan tới việc/vấn đề...
Em relação à/ao ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Về việc/vấn đề...
Em atenção à/ao...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Tôi viết thư này để nói về...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Escrevo-lhe em nome de...
Formel, når du skriver for en anden
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Liệu ông/bà có phiền...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formel anmodning, tentativ
Không biết ông/bà có vui lòng...
Teria a gentileza de...
Formel anmodning, tentativ
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formel anmodning, tentativ
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formel anmodning, meget høflig
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formel anmodning, meget høflig
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formel anmodning, høflig
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formel anmodning, høflig
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Devo perguntar-lhe se...
Formel anmodning, høflig
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
O senhor poderia recomendar...
Formel anmodning, direkte
Ông/bà vui lòng gửi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formel anmodning, direkte
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formel anmodning, meget direkte
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Qual a lista atual de preços de...
Specifik formel anmodning, direkte
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formel anmodning, direkte
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formel anmodning, direkte
Chúng tôi dự định...
É a nossa intenção...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Lamentamos informar que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formel, meget høflig
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formel, meget høflig
Xin chân thành cảm ơn...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formel, meget høflig
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formel, meget høflig
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formel, meget venlig
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formel, høflig
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formel, høflig
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formel, høflig
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formel, høflig
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formel, direkte
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Caso precise de maiores informações...
Formel, direkte
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Nós prezamos o seu negócio.
Formel, direkte
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formel, meget direkte
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formelt, høflig
Kính thư,
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Kính thư,
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Trân trọng,
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Thân ái,
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Thân ái,
Abraços,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen