kinesisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
亲爱的约翰,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formel specifik anmodning, direkte
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Bilaget er i...
附件是...格式的
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, høflig
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Formel, meget høflig
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, meget høflig
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget høflig
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formel, høflig
Med venlig hilsen
此致
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen