kinesisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Dear Mr. President,
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Dear Sir,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
亲爱的约翰,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
We are writing to you regarding…
我们就...一事给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with ...
我们因...写这封信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
因贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
With reference to…
鉴于贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
I am writing to enquire about…
我写信想询问关于...的信息
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Would you mind if…
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
您能将…发送给我吗?
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
我们对获得/接受...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formel specifik anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
我们的意向是...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
We carefully considered your proposal and…
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
The attachment is in...
附件是...格式的
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, høflig
For further information please consult our website at…
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
提前谢谢您...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget høflig
Please reply as soon as possible because…
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direkte
If you require more information ...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
We appreciate your business.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formel, høflig
Yours faithfully,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen