russisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Уважаемый г-н президент
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Αγαπητέ κύριε,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αγαπητή κυρία,
Уважаемая госпожа...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Уважаемый...
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Αγαπητέ Ιωάννη,
Дорогой Иван!
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Σας γράφουμε σχετικά με...
Пишем вам по поводу...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Мы пишем в связи с ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Σχετικά με...
Ввиду...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Αναφορικά με,...
В отношении...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, når du skriver for en anden
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Ваша компания была рекомендована...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Θα ήταν δυνατόν...
Вы не против, если...
Formel anmodning, tentativ
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Будьте любезны...
Formel anmodning, tentativ
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Буду очень благодарен, если...
Formel anmodning, tentativ
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formel anmodning, meget høflig
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formel anmodning, meget høflig
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Не могли бы вы прислать мне...
Formel anmodning, høflig
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Мы заинтересованы в получении...
Formel anmodning, høflig
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Вынужден (с)просить вас...
Formel anmodning, høflig
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Не могли бы вы посоветовать...
Formel anmodning, direkte
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Пришлите пожалуйста...
Formel anmodning, direkte
Σας ζητείται επειγόντως να...
Вам необходимо срочно...
Formel anmodning, meget direkte
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Мы были бы признательны, если..
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formel specifik anmodning, direkte
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formel anmodning, direkte
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formel anmodning, direkte
Η πρόθεσή μας είναι να...
Нашим намерением является...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Прикрепленный файл в формате...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formel, høflig
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Больше информации см. на сайте...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, meget høflig
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, meget høflig
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Заранее спасибо...
Formel, meget høflig
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, meget høflig
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, meget høflig
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, høflig
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, høflig
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, høflig
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, høflig
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direkte
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direkte
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direkte
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, meget direkte
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formel, høflig
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Μετά τιμής,
С уважением...
Formel, meget brugt, modtager kendt
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
χαιρετισμούς,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
θερμούς χαιρετισμούς
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen