kinesisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
亲爱的约翰,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
因贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formel specifik anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, høflig
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Formel, meget høflig
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget høflig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formel, høflig
Med vänlig hälsning,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Vänliga hälsningar,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen