nederlandsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
เรียน ท่านผู้ชาย
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน ท่านผู้หญิง
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
ถึงท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
เรียน จอห์น
Beste Jan
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เราเขียนติดต่อกับ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เนื่องมาจาก...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
เขียนอ้างอิงถึง...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
คุณจะช่วยกรุณา...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
เราสนใจที่จะรับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formel specifik anmodning, direkte
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
De bijlage is in ... formaat.
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formel, høflig
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget høflig
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ik hoor graag van u.
Mindre formel, høflig
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
ด้วยความจริงใจ
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager kendt
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
ด้วยความเคารพ
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen