engelsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Thưa ông,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Thưa bà,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Thưa ông/bà,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Thưa các ông bà,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Thưa ông/bà,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dear John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Gửi ông A,
Dear John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
We are writing in connection with ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Liên quan tới việc/vấn đề...
Further to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Về việc/vấn đề...
With reference to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Tôi viết thư này để nói về...
I am writing to enquire about…
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Tôi xin thay mặt... viết thư này
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Liệu ông/bà có phiền...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Không biết ông/bà có vui lòng...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Chúng tôi rất quan tâm tới...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Ông/bà vui lòng gửi...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
What is your current list price for…
Formel specifik anmodning, direkte
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Chúng tôi dự định...
It is our intention to…
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
We carefully considered your proposal and…
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
File được đính kèm trong email này có định dạng...
The attachment is in...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, høflig
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
For further information please consult our website at…
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Xin chân thành cảm ơn...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget høflig
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
If you require more information ...
Formel, direkte
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formel, høflig
Kính thư,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Kính thư,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Trân trọng,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Thân ái,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Thân ái,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen