nederlandsk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

For my services I kindly request the following payment…
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formel, meget høflig
Please find enclosed invoice no. … for …
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formel, høflig
The pro forma invoice will be faxed.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formel, direkte
Payable immediately after the receipt of the goods.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formel, direkte
The total amount payable is…
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formel, direkte
It is our company policy to invoice only in Euros.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

May we remind you that your payment for...is overdue.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formel, meget direkte
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formel, direkte
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formel, direkte
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formel, direkte
Our records show that the invoice still has not been paid.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formel, direkte
Please send your payment promptly.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formel, direkte
We have not yet received payment for…
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formel, meget direkte
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formel, meget direkte
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formel, høflig