nederlandsk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formel, meget høflig
Encontra-se anexa a fatura nº.
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formel, høflig
A fatura pro forma será enviada por fax.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formel, direkte
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formel, direkte
O valor total a pagar é...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formel, direkte
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formel, meget direkte
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formel, direkte
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formel, direkte
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formel, direkte
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formel, direkte
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formel, direkte
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formel, meget direkte
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formel, meget direkte
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formel, høflig