vietnamesisk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Dịch vụ của chúng tôi có giá...
Formel, meget høflig
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Vui lòng xem hóa đơn đính kèm số... cho...
Formel, høflig
Мы пришлем вам счет по факсу
Hóa đơn dự toán sẽ được fax cho ông/bà.
Formel, direkte
Оплата сразу после доставки товара
Vui lòng thanh toán ngay khi nhận được sản phẩm.
Formel, direkte
Общая сумма...
Tổng số tiền cần thanh toán là...
Formel, direkte
Мы выписываем счета только в евро
Theo quy định của công ty của chúng tôi, hóa đơn chỉ được niêm yết bằng đồng euro.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Chúng tôi xin mạn phép nhắc ông/bà rằng đã quá hạn thanh toán cho...
Formel, meget direkte
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Đây là thông báo nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn chưa được thanh toán.
Formel, direkte
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Theo như kê khai của chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa nhận được chuyển khoản của ông/bà để thanh toán cho hóa đơn ở trên.
Formel, direkte
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Chúng tôi rất mong ông/bà có thể nhanh chóng thanh toán trong vài ngày tới.
Formel, direkte
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn chưa được thanh toán.
Formel, direkte
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Ông/bà hãy vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán.
Formel, direkte
Мы еще не получили оплату за...
Chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho...
Formel, meget direkte
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Phòng Khách hàng của chúng tôi chỉ có thể tiến hành gửi hàng cho quí khách sau khi chúng tôi nhận được bản sao séc/chứng nhận chuyển khoản.
Formel, meget direkte
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Nếu quí khách đã tiến hành thanh toán, vui lòng bỏ qua thư này.
Formel, høflig