polsk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

我们正在考虑购买...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formel, tentativ
我们很乐意订购贵公司的...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formel, meget høflig
我们想下个订单。
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formel, høflig
附上的是我们公司就...的订单
Załączamy nasze zamówienie na...
Formel, høflig
您将在附件中看到我们公司的订单。
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formel, høflig
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formel, høflig
我们特此开出...的订单
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formel, høflig
我们意在向您购买...
Chcemy zakupić u Państwa...
Formel, høflig
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formel, meget direkte
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formel, høflig
我们会尽快处理您的订单。
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formel, meget høflig
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formel, høflig
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formel, høflig
附件中您将收到两份合同复印件。
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formel, høflig
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formel, høflig
我们在此确认您的订单。
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formel, høflig
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formel, høflig
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formel, direkte
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formel, direkte
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formel, direkte
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formel, høflig
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formel, høflig
是否有可能将订购推迟到...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formel, høflig
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formel, høflig
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formel, meget høflig
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formel, meget høflig
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formel, høflig
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formel, høflig
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formel, høflig
我们想取消订单,订单号是...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formel, direkte
我们不得不取消订单,因为...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formel, direkte
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formel, meget direkte
我们别无选择只能取消订单,因为...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formel, meget direkte