russisk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

Rozważamy możliwość zakupu...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formel, tentativ
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formel, meget høflig
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Мы хотели бы заказать
Formel, høflig
Załączamy nasze zamówienie na...
Тут же еще один наш заказ на...
Formel, høflig
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Тут же вы найдете наш заказ
Formel, høflig
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formel, høflig
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formel, høflig
Chcemy zakupić u Państwa...
Мы намерены купить у вас...
Formel, høflig
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formel, meget direkte
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formel, høflig
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formel, meget høflig
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formel, høflig
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formel, høflig
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formel, høflig
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formel, høflig
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formel, høflig
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formel, høflig
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formel, direkte
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formel, direkte
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formel, direkte
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formel, høflig
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formel, høflig
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Возможно ли продлить заказ до...
Formel, høflig
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formel, høflig
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formel, meget høflig
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formel, meget høflig
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formel, høflig
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formel, høflig
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formel, høflig
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formel, direkte
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formel, direkte
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formel, meget direkte
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formel, meget direkte