fransk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Nous considérons l'achat de...
Formel, tentativ
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Formel, meget høflig
เราต้องการสั่งของ
Nous voudrions passer une commande.
Formel, høflig
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Formel, høflig
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Formel, høflig
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Formel, høflig
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Formel, høflig
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Nous désirons vous acheter...
Formel, høflig
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Formel, meget direkte
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Formel, høflig
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Formel, meget høflig
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Formel, høflig
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Formel, høflig
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Formel, høflig
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Formel, høflig
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Formel, høflig
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Formel, høflig
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Formel, direkte
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Formel, direkte
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Formel, direkte
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Formel, høflig
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Formel, høflig
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Formel, høflig
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Formel, høflig
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Formel, meget høflig
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Formel, meget høflig
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Formel, høflig
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Formel, høflig
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Formel, høflig
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Formel, direkte
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Formel, direkte
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Formel, meget direkte
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Formel, meget direkte