engelsk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

Uvažujeme o koupi...
We are considering the purchase of…
Formel, tentativ
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
We are pleased to place an order with your company for ...
Formel, meget høflig
Chtěli bychom zadat objednávku.
We would like to place an order.
Formel, høflig
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Enclosed is our firm order for…
Formel, høflig
V příloze najdete naší objednávku.
Enclosed you will find our order.
Formel, høflig
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formel, høflig
Tímto zadáváme objednávku na...
We herewith place our order for…
Formel, høflig
Máme v úmyslu od Vás koupit...
We intend to buy...from you.
Formel, høflig
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formel, meget direkte
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formel, høflig
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formel, meget høflig
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formel, høflig
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formel, høflig
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formel, høflig
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formel, høflig
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
We hereby confirm your order.
Formel, høflig
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
This is to confirm our verbal order dated…
Formel, høflig
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formel, direkte
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formel, direkte
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formel, direkte
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formel, høflig
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Would it be possible to increase our order from…to…
Formel, høflig
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Would it be possible to delay the order until…
Formel, høflig
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formel, høflig
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formel, meget høflig
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formel, meget høflig
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formel, høflig
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formel, høflig
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formel, høflig
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formel, direkte
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
We are forced to cancel our order due to...
Formel, direkte
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formel, meget direkte
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formel, meget direkte