tjekkisk | Fraser - Forretning | Reservationer

Reservationer - Booking

I would like to book…
Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Formel, høflig
I wish to book…
Přál bych si zarezervovat...
Formel, høflig
Do you have any vacancies on…
Máte volná místa na...
Formel, høflig
I would like to reserve a room on the…
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Formel, høflig
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Formel, høflig
I would like to reserve…in the name of...
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Formel, høflig
We also need the following equipment and services:
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Formel, høflig

Reservationer - Ændring

Would it be possible to change the date of the booking to…
Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Formel, høflig
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Formel, høflig
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Formel, meget høflig
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Formel, høflig

Reservationer - Aflysning

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Formel, høflig
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Formel, høflig
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Formel, høflig
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formel, høflig