vietnamesisk | Fraser - Forretning | Reservationer

Reservationer - Booking

ฉันต้องการจะจอง...
Tôi muốn đặt...
Formel, høflig
ฉันต้องการจะจอง...
Tôi muốn đặt...
Formel, høflig
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Cho hỏi có phòng trống/chỗ trống vào... không?
Formel, høflig
ฉันต้องการจองห้องของ...
Tôi muốn đặt một phòng vào...
Formel, høflig
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
Formel, høflig
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Tôi muốn đặt... dưới tên người đặt là...
Formel, høflig
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:
Formel, høflig

Reservationer - Ændring

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Liệu tôi có thể thay đổi ngày đặt sang...
Formel, høflig
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Rất tiếc là vào ngày đặt phòng tôi lại bị trùng lịch. Liệu tôi có thể dời ngày đặt phòng được không?
Formel, høflig
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Tôi e rằng tôi phải phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt phòng của tôi từ... sang...
Formel, meget høflig
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa để phục vụ bữa trưa sau cuộc họp
Formel, høflig

Reservationer - Aflysning

ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Tôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt... vì...
Formel, høflig
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy đặt phòng/đặt chỗ.
Formel, høflig
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Tôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.
Formel, høflig
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin gửi email này để thông báo hủy yêu cầu đặt phòng họp của chúng tôi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông/bà.
Formel, høflig