Thai | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Må jeg arbejde i [land]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Spørg om du kan arbejde i det land
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Hvad er landets mindsteløn?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jeg er ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Angiv din beskæftigelsesstatus
ansat
ผู้มีงานทำ
Type af beskæftigelsesstatus
arbejdsløs
ผู้ว่างงาน
Type af beskæftigelsesstatus
iværksætter
ผู้ประกอบการ
Type af beskæftigelsesstatus
selvstændig
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
เด็กฝึกงาน
Type af beskæftigelsesstatus
frivillig
อาสาสมัคร
Type af beskæftigelsesstatus
konsulent
ที่ปรึกษา
Type af beskæftigelsesstatus
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Forhør dig om kontrakttypen
Jeg har en ______________ kontrakt.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Angiv hvilken type kontrakt du har
fuldtids-
เต็มเวลา
Type kontrakt
deltids-
นอกเวลา
Kontrakttype
tidsbegrænset
มีกำหนดเวลา
Kontrakttype
tidsubegrænset
พนักงานประจำ
Kontrakttype
sæsonbegrænset
ตามช่วงเวลา
Kontrakttype
Hvornår får jeg løn?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Spørg hvornår du får løn
Jeg vil gerne bede om _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Bed om ferie
barsel
การลาคลอด
Ferietype
fædreorlov
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Ferietype
sygeorlov
การลาป่วย
Ferietype
feriedage
การหยุดงานเอง
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Spørg til skat
Jeg vil gerne melde min indtjening.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Hvem vil informere mig om ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hvor meget tilbagebetaling jeg får
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Muligheder for selvangivelse
at jeg skylder mere i skat
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Muligheder for selvangivelse