vietnamesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Må jeg arbejde i [land]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Spørg om du kan arbejde i det land
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Hvad er landets mindsteløn?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jeg er ___________________ .
Tôi __________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
ansat
có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
arbejdsløs
Không có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
iværksætter
doanh nhân
Type af beskæftigelsesstatus
selvstændig
tự làm chủ
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
thực tập sinh
Type af beskæftigelsesstatus
frivillig
tình nguyện viên
Type af beskæftigelsesstatus
konsulent
tư vấn viên
Type af beskæftigelsesstatus
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Forhør dig om kontrakttypen
Jeg har en ______________ kontrakt.
Tôi có hợp đồng _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
fuldtids-
toàn thời gian
Type kontrakt
deltids-
bán thời gian
Kontrakttype
tidsbegrænset
hạn định
Kontrakttype
tidsubegrænset
lâu dài
Kontrakttype
sæsonbegrænset
thời vụ
Kontrakttype
Hvornår får jeg løn?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Spørg hvornår du får løn
Jeg vil gerne bede om _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Bed om ferie
barsel
nghỉ sinh đẻ
Ferietype
fædreorlov
nghỉ làm cha
Ferietype
sygeorlov
nghỉ ốm
Ferietype
feriedage
ngày nghỉ
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Spørg til skat
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Hvem vil informere mig om ______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hvor meget tilbagebetaling jeg får
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Muligheder for selvangivelse
at jeg skylder mere i skat
tôi có nợ tiền thuế hay không
Muligheder for selvangivelse