italiensk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Qual è il salario minimo?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Sono ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
impiegato/a
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
disoccupato/a
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
un imprenditore/un'imprenditrice
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
un lavoratore autonomo
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
uno/a stagista
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
un/una volontario/a
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
un/a consulente
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Ho un contratto _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
a tempo pieno
Type kontrakt
part-time
part-time
Kontrakttype
fixed-term
a tempo determinato
Kontrakttype
permanent
a tempo indeterminato
Kontrakttype
seasonal
stagionale
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Quando viene versato lo stipendio?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Vorrei chiedere ___________.
Bed om ferie
maternity leave
il congedo di maternità
Ferietype
paternity leave
il congedo di paternità
Ferietype
sick leave
il congedo per malattia
Ferietype
days off
dei giorni liberi
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
quanto mi verrà rimborsato
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
se devo pagare più tasse
Muligheder for selvangivelse