vietnamesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Tôi __________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
Không có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
doanh nhân
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
tự làm chủ
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
thực tập sinh
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
tình nguyện viên
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
tư vấn viên
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Tôi có hợp đồng _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
toàn thời gian
Type kontrakt
part-time
bán thời gian
Kontrakttype
fixed-term
hạn định
Kontrakttype
permanent
lâu dài
Kontrakttype
seasonal
thời vụ
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Bed om ferie
maternity leave
nghỉ sinh đẻ
Ferietype
paternity leave
nghỉ làm cha
Ferietype
sick leave
nghỉ ốm
Ferietype
days off
ngày nghỉ
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
tôi có nợ tiền thuế hay không
Muligheder for selvangivelse