vietnamesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Spørg om du kan arbejde i det land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Mi estas ________________.
Tôi __________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
dungata
có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
senlabora
Không có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenisto
doanh nhân
Type af beskæftigelsesstatus
memdungito
tự làm chủ
Type af beskæftigelsesstatus
internulo
thực tập sinh
Type af beskæftigelsesstatus
volontulo
tình nguyện viên
Type af beskæftigelsesstatus
konsilisto
tư vấn viên
Type af beskæftigelsesstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Forhør dig om kontrakttypen
Mi havas____________ kontrakton.
Tôi có hợp đồng _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
plentempan
toàn thời gian
Type kontrakt
parttempan
bán thời gian
Kontrakttype
limigitan
hạn định
Kontrakttype
permanentan
lâu dài
Kontrakttype
sezonan
thời vụ
Kontrakttype
Kiam mi ricevas mian salajron?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Spørg hvornår du får løn
Mi ŝatus peti _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Bed om ferie
akuŝferion
nghỉ sinh đẻ
Ferietype
akuŝferion (por patro)
nghỉ làm cha
Ferietype
malsanan salajron
nghỉ ốm
Ferietype
feritagojn
ngày nghỉ
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Spørg til skat
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kiu diros min ______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
kiom mia repago estas
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Muligheder for selvangivelse
se mi ŝuldas pli imposton
tôi có nợ tiền thuế hay không
Muligheder for selvangivelse