vietnamesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

请问我可以在【国家】工作吗?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Spørg om du kan arbejde i det land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
请问我需要工作许可证吗?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
全国最低工资是多少?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Spørg efter mindstelønnen i landet
我是___________________ 。
Tôi __________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
雇佣
có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
待业
Không có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
企业家
doanh nhân
Type af beskæftigelsesstatus
自雇者
tự làm chủ
Type af beskæftigelsesstatus
实习生
thực tập sinh
Type af beskæftigelsesstatus
志愿者
tình nguyện viên
Type af beskæftigelsesstatus
顾问
tư vấn viên
Type af beskæftigelsesstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

你提供哪种类型的工作合同?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Forhør dig om kontrakttypen
我有一个______________合同。
Tôi có hợp đồng _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
全职
toàn thời gian
Type kontrakt
兼职
bán thời gian
Kontrakttype
定期合同
hạn định
Kontrakttype
永久合同
lâu dài
Kontrakttype
季节性合同
thời vụ
Kontrakttype
我什么时候能拿到我的工资?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Spørg hvornår du får løn
我想要_________。
Tôi muốn hỏi về___________.
Bed om ferie
产假
nghỉ sinh đẻ
Ferietype
陪产假
nghỉ làm cha
Ferietype
病假
nghỉ ốm
Ferietype
请假
ngày nghỉ
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

我想要了解纳税的相关信息。
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Spørg til skat
我想要申报我的收入。
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
谁会告诉我______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
我的税收返还是多少
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Muligheder for selvangivelse
我是否要交更多税
tôi có nợ tiền thuế hay không
Muligheder for selvangivelse