vietnamesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Я могу работать в [страна]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Spørg om du kan arbejde i det land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Мне нужно разрешение на работу?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Какова государственная минимальная зарплата?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Я___________________.
Tôi __________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
имеющий работу
có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
безработный
Không có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
предприниматель
doanh nhân
Type af beskæftigelsesstatus
частный предприниматель
tự làm chủ
Type af beskæftigelsesstatus
практикант
thực tập sinh
Type af beskæftigelsesstatus
волонтер
tình nguyện viên
Type af beskæftigelsesstatus
советник
tư vấn viên
Type af beskæftigelsesstatus
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Каков тип вашего рабочего контракта?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Forhør dig om kontrakttypen
У меня______________контракт.
Tôi có hợp đồng _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
полная занятость
toàn thời gian
Type kontrakt
неполная занятость
bán thời gian
Kontrakttype
фиксированный
hạn định
Kontrakttype
долговременный
lâu dài
Kontrakttype
сезонный
thời vụ
Kontrakttype
Когда я получу зарплату?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Spørg hvornår du får løn
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Bed om ferie
декретный отпуск
nghỉ sinh đẻ
Ferietype
отпуск по причине отцовства
nghỉ làm cha
Ferietype
больничные выплаты
nghỉ ốm
Ferietype
выходные дни
ngày nghỉ
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Spørg til skat
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Кто сообщит мне_______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
какова сумма моего возврата
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Muligheder for selvangivelse
Долж(ен/на) ли я платить больше
tôi có nợ tiền thuế hay không
Muligheder for selvangivelse