vietnamesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Spørg om du kan arbejde i det land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Spørg efter mindstelønnen i landet
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Type af beskæftigelsesstatus
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Type af beskæftigelsesstatus
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Type af beskæftigelsesstatus
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Type af beskæftigelsesstatus
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Forhør dig om kontrakttypen
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
เต็มเวลา
toàn thời gian
Type kontrakt
นอกเวลา
bán thời gian
Kontrakttype
มีกำหนดเวลา
hạn định
Kontrakttype
พนักงานประจำ
lâu dài
Kontrakttype
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Kontrakttype
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Spørg hvornår du får løn
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Bed om ferie
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Ferietype
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Ferietype
การลาป่วย
nghỉ ốm
Ferietype
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Spørg til skat
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Muligheder for selvangivelse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Muligheder for selvangivelse