vietnamesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Kann ich in [Land] arbeiten?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Spørg om du kan arbejde i det land
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Ich bin _________________.
Tôi __________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
im Beruf
có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
arbeitslos
Không có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
Unternehmer
doanh nhân
Type af beskæftigelsesstatus
freischaffend
tự làm chủ
Type af beskæftigelsesstatus
Praktikant
thực tập sinh
Type af beskæftigelsesstatus
Ehrenamtlicher
tình nguyện viên
Type af beskæftigelsesstatus
Berater
tư vấn viên
Type af beskæftigelsesstatus
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Forhør dig om kontrakttypen
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Tôi có hợp đồng _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
Vollzeit-
toàn thời gian
Type kontrakt
Teilzeit-
bán thời gian
Kontrakttype
befristeten
hạn định
Kontrakttype
unbefristeten
lâu dài
Kontrakttype
saisonal befristeten
thời vụ
Kontrakttype
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Spørg hvornår du får løn
Ich würde gern____________ beantragen.
Tôi muốn hỏi về___________.
Bed om ferie
Mutterschaftszeit
nghỉ sinh đẻ
Ferietype
Vaterschaftsurlaub
nghỉ làm cha
Ferietype
Krankenzeit
nghỉ ốm
Ferietype
Urlaubstage
ngày nghỉ
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Spørg til skat
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Wer informiert mich über____________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
die Höhe der Rückzahlung
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Muligheder for selvangivelse
eventuell fällige Nachzahlungen
tôi có nợ tiền thuế hay không
Muligheder for selvangivelse