engelsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Am I eligible to work in [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Do I need a social security number before I start working?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Do I need a work permit?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
What is the national minimum wage?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Tôi __________.
I am ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
có việc làm
employed
Type af beskæftigelsesstatus
Không có việc làm
unemployed
Type af beskæftigelsesstatus
doanh nhân
an entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
tự làm chủ
self-employed
Type af beskæftigelsesstatus
thực tập sinh
an intern
Type af beskæftigelsesstatus
tình nguyện viên
a volunteer
Type af beskæftigelsesstatus
tư vấn viên
a consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
I would like to register as a freelance professional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
What type of employment contract do you have?
Forhør dig om kontrakttypen
Tôi có hợp đồng _________.
I have a ______________ contract.
Angiv hvilken type kontrakt du har
toàn thời gian
full-time
Type kontrakt
bán thời gian
part-time
Kontrakttype
hạn định
fixed-term
Kontrakttype
lâu dài
permanent
Kontrakttype
thời vụ
seasonal
Kontrakttype
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
When do I get my paycheck?
Spørg hvornår du får løn
Tôi muốn hỏi về___________.
I would like to ask for _________.
Bed om ferie
nghỉ sinh đẻ
maternity leave
Ferietype
nghỉ làm cha
paternity leave
Ferietype
nghỉ ốm
sick leave
Ferietype
ngày nghỉ
days off
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
I would like to have some information on taxation.
Spørg til skat
Tôi muốn báo cáo thu nhập
I would like to report my earnings.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
When is the deadline to send my tax return?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Who will let me know ______________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
how much my refund is
Muligheder for selvangivelse
tôi có nợ tiền thuế hay không
if I owe more tax
Muligheder for selvangivelse