italiensk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Qual è il salario minimo?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Tôi __________.
Sono ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
có việc làm
impiegato/a
Type af beskæftigelsesstatus
Không có việc làm
disoccupato/a
Type af beskæftigelsesstatus
doanh nhân
un imprenditore/un'imprenditrice
Type af beskæftigelsesstatus
tự làm chủ
un lavoratore autonomo
Type af beskæftigelsesstatus
thực tập sinh
uno/a stagista
Type af beskæftigelsesstatus
tình nguyện viên
un/una volontario/a
Type af beskæftigelsesstatus
tư vấn viên
un/a consulente
Type af beskæftigelsesstatus
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Forhør dig om kontrakttypen
Tôi có hợp đồng _________.
Ho un contratto _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
toàn thời gian
a tempo pieno
Type kontrakt
bán thời gian
part-time
Kontrakttype
hạn định
a tempo determinato
Kontrakttype
lâu dài
a tempo indeterminato
Kontrakttype
thời vụ
stagionale
Kontrakttype
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Quando viene versato lo stipendio?
Spørg hvornår du får løn
Tôi muốn hỏi về___________.
Vorrei chiedere ___________.
Bed om ferie
nghỉ sinh đẻ
il congedo di maternità
Ferietype
nghỉ làm cha
il congedo di paternità
Ferietype
nghỉ ốm
il congedo per malattia
Ferietype
ngày nghỉ
dei giorni liberi
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Spørg til skat
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
quanto mi verrà rimborsato
Muligheder for selvangivelse
tôi có nợ tiền thuế hay không
se devo pagare più tasse
Muligheder for selvangivelse