kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Tôi __________.
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
có việc làm
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
Không có việc làm
待业
Type af beskæftigelsesstatus
doanh nhân
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
tự làm chủ
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
thực tập sinh
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
tình nguyện viên
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
tư vấn viên
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
Tôi có hợp đồng _________.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
toàn thời gian
全职
Type kontrakt
bán thời gian
兼职
Kontrakttype
hạn định
定期合同
Kontrakttype
lâu dài
永久合同
Kontrakttype
thời vụ
季节性合同
Kontrakttype
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Tôi muốn hỏi về___________.
我想要_________。
Bed om ferie
nghỉ sinh đẻ
产假
Ferietype
nghỉ làm cha
陪产假
Ferietype
nghỉ ốm
病假
Ferietype
ngày nghỉ
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Tôi muốn báo cáo thu nhập
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
tôi có nợ tiền thuế hay không
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse