rumænsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Pot lucra în [țara]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Am nevoie de permis de muncă?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Care este salariul minim pe economie?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Tôi __________.
Sunt ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
có việc làm
angajat
Type af beskæftigelsesstatus
Không có việc làm
neangajat
Type af beskæftigelsesstatus
doanh nhân
antreprenor
Type af beskæftigelsesstatus
tự làm chủ
independent
Type af beskæftigelsesstatus
thực tập sinh
practicant
Type af beskæftigelsesstatus
tình nguyện viên
voluntar
Type af beskæftigelsesstatus
tư vấn viên
consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Forhør dig om kontrakttypen
Tôi có hợp đồng _________.
Am contract de ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
toàn thời gian
normă întreagă
Type kontrakt
bán thời gian
jumătate de normă
Kontrakttype
hạn định
pe perioadă determinată
Kontrakttype
lâu dài
pe perioadă nedeterminată
Kontrakttype
thời vụ
temporar
Kontrakttype
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Când primesc salariul?
Spørg hvornår du får løn
Tôi muốn hỏi về___________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Bed om ferie
nghỉ sinh đẻ
concediu maternal
Ferietype
nghỉ làm cha
concediul paternal
Ferietype
nghỉ ốm
concediu medical
Ferietype
ngày nghỉ
zile libere
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Aș dori câteva informații despre taxe.
Spørg til skat
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Aș dori să-mi declar venitul.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Cine mă va informa de ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
cât este rambursarea
Muligheder for selvangivelse
tôi có nợ tiền thuế hay không
dacă datorez mai mult
Muligheder for selvangivelse